SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2014-2015


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn H T Tâm

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HOP 10CB6-Toan   10CB6-Toan 10CB5-Toan 12A5-Toan
2   10CB6-Toan     10CB5-Toan 12A5-Toan
3 12A5-Toan 10CB5-Toan   12A5-Toan 12A5-Toan  
4   12A5-Toan   12A5-Toan 12A5-Sinh hoat  
5   10CB5-Toan   10CB6-Toan    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         10CB6-Toan  
3   10CB5-Toan     10CB6-Toan  
4   10CB5-Toan        
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 27-3-2015