SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2015-2016


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn H T Tâm

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HOP 11CB2-Toan HOP 10A4-Toan 11CB2-Toan  
2   11CB2-Toan HOP 10A4-Toan 11CB2-Toan  
3   11CB3-Toan HOP   10A4-TCToan 10A4-Toan
4   11CB3-Toan HOP 11CB3-Toan   11CB3-TCToan
5   10A4-Toan HOP 11CB3-Toan 11CB2-TCToan  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 10A4-Toan          
3 10A4-Toan          
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 27-8-2016