SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2014-2015


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn H T Tâm

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HOP   HOP      
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP 12CB3-Toan 12CB3-Toan 12CB3-Toan
5     HOP 12CB3-Toan 12CB3-Toan  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 1-8-2015