SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2015-2016


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn H T Tâm

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HOP 10CB2-Toan HOP 10CB2-Toan 10CB4-Toan  
2   10CB2-Toan HOP 10A3-Toan 10CB4-Toan  
3 10CB2-Toan 10CB4-Toan HOP 10A3-Toan 10A3-Toan  
4 10A3-Toan 10CB4-Toan HOP 12CB3-Toan 12CB3-Toan  
5 10A3-Toan 12CB3-Toan HOP 12CB3-Toan 12CB3-Toan  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12CB3-Toan          
3 12CB3-Toan          
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 27-8-2015