SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2015-2016


Thời khóa biểu giáo viên: Le Thi Ngoc Cam

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP 11CB6-Van hoc   11CB6-Van hoc  
2 10BT-Van hoc HOP 11CB6-Van hoc   11CB6-Van hoc 10BT-Van hoc
3 10BT-Van hoc HOP 10BT-Van hoc   10A1-Van hoc 10A1-Van hoc
4 11CB6-TCVan HOP 10BT-Van hoc     10A1-Van hoc
5   HOP       10BT-Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     10A1-Van hoc      
3            
4 10BT-Van hoc   11CB6-Van hoc      
5 10BT-Van hoc   11CB6-Van hoc      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 15-10-2016