SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2014-2015


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn T đ Trang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP 11CB6-Van hoc 11A3-Van hoc 11CB6-Van hoc 10CB4-Van hoc
2   HOP 10CB1-Van hoc 11A3-Van hoc 11CB6-Van hoc 10CB4-Van hoc
3 10CB4-Van hoc HOP 10CB1-Van hoc 11CB6-Van hoc 11A3-Van hoc 11A3-Van hoc
4 10A3-Van hoc HOP 10CB4-Van hoc 11CB6-Van hoc 10CB1-Van hoc  
5 10A3-Van hoc HOP 10A3-Van hoc   10CB1-Van hoc  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP 10CB4-Van hoc   11CB6-Van hoc  
3   HOP 11A3-Van hoc   10A3-Van hoc  
4   HOP   HOP 10CB1-Van hoc  
5   HOP HOP HOP    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 12-12-2014