SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2015-2016


Thời khóa biểu giáo viên: Le Thi Ngoc Cam

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP 10CB2-Van hoc 10CB2-Van hoc 11A4-Van hoc HOP
2   HOP 10A3-Van hoc 10CB2-Van hoc 11A4-Van hoc HOP
3   HOP 11A4-Van hoc 10CB1-Van hoc 10CB1-Van hoc HOP
4 10CB1-Van hoc HOP     10A3-Van hoc HOP
5 10CB1-Van hoc HOP 10CB2-Van hoc   10A3-Van hoc HOP

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     10CB1-Van hoc     11A4-Van hoc
3     10CB1-Van hoc     11A4-Van hoc
4     10CB2-Van hoc   10A3-Van hoc  
5     10CB2-Van hoc   10A3-Van hoc  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 23-4-2016