SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : THPT Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2014-2015 CÓ TÁC DỤNG TỪ NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2014 (Lưu ý: Giáo viên chỉ xem khối 12 và lớp 11A1)


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 43
Tổng số lớp chiều 43
Tổng số giáo viên 96
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 32


Created by TKB Application System 6.0 on 19-7-2014