SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : THPT Lấp Vò 2
Học kỳ 2, năm học 2015-2016 CÓ TÁC DỤNG TỪ NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2016


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 59
Tổng số lớp chiều 59
Tổng số giáo viên 97
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 39


Created by TKB Application System 6.0 on 17-6-2016