SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường :THPT Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2016-2017 CÓ TÁC DỤNG TỪ NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2016


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 45
Tổng số lớp chiều 46
Tổng số giáo viên 99
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 28


Created by TKB Application System 6.0 on 27-8-2016