SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường :THPT Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2015-2016 CÓ TÁC DỤNG TỪ NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2015


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 41
Tổng số lớp chiều 41
Tổng số giáo viên 97
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 38


Created by TKB Application System 6.0 on 21-11-2015