SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐỒNG THÁP
Trường : THPT Lấp Vò 2
Học kỳ 1, năm học 2016-2017 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26 THÁNG 09 NĂM 2016


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 41
Tổng số lớp chiều 41
Tổng số giáo viên 100
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 29


Created by TKB Application System 6.0 on 24-9-2016