TỔ TOÁN

 

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Trần Minh Trí

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Bùi Phú Hữu

 

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

 

Tổ phó

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Huỳnh Anh Tuấn

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Dương Minh Hùng

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Nguyễn Quang Minh

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Trần Thị Diễm Thúy

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Lê Nhựt Nam

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Lê Thị Mỹ Hằng

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Võ Vạng Song Tuyền

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Kiều

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Bùi Ngọc Thơ

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên