TỔ THỂ DỤC - GDQP

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

1

 

 

 

Lê Thanh Tường

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ trưởng

2
Lê Minh Trị
ĐHSP
Tổ phó

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Minh Hỏi

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Nguyễn Hoàng Vinh

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

5

 

 

 

Nguyễn Tuấn Oai

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

6
Huỳnh Thanh Việt
ĐHSP
Giáo viên

 

 

 

7

 

 

 

Võ Thanh Em

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên