TỔ NGỮ VĂN

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

1

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Quyên

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

2

 

 

 

Lê Thị Hoa

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ phó

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Thị Diễm Trang

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

4

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

5

 

 

 

Nguyễn Thị Đoan Trang

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

6

 

Phan Thị Kim Thanh

 

ĐHSP

 

Giáo viên

 

 

 

7

 

 

 

Phan Minh Nghĩa

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

8

 

 

 

Lê Thị Ngọc Cẩm

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

9

 

 

 

Trần Kim Thúy

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

10

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Ngân

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

11

 

 

 

Trần Thị Xuân Thu

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

12

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên