HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN
 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHI HỘI

NHIỆM VỤ

NAM

 NỮ

1

 Ngô Thị Mỹ 

 Loan

 

1988

Nhân viên

Chủ tịch - UV.BTT

2

 Nguyễn Thị Loan

 Duyên

 

1986

Giáo viên

P. Chủ tịch - UV.BTT

3

 Huỳnh Thanh

 Du

 2002

 

12CB2

P. Chủ tịch - UV.BTT

4

 Nguyễn Phúc

 Đạt

 2004

 

10CB4

UV.BTT

5

 Trần Phúc 

Nghĩa

 2003

 

11CB7

UV.BTT

6

 Phạm Tấn

 Lộc

 2004

 

10CB1

UV.BCH

7

 Nguyễn Trọng

Phú

  2004

 

10CB2

UV.BCH

8

 Nguyễn Thanh

Huy

 2003

 

11CB4

UV.BCH

9

 Nguyễn Quốc

Dũng

 2003

 

11CB5

UV.BCH

10

 Trương Thị Phương

Thùy

 

 2003

11A3

UV.BCH

11

 Võ Văn

Hiệp

  2003

 

11CB5

UV.BCH

12

 Trần Nguyễn Kim

Ngọc

 

  2002

12C2

UV.BCH

13

 Nguyễn Hồng

Dinh

 2002

 

12C1

UV.BCH

14

 Ngô Hữu

Vinh

 2003

 

11A4

UV.BCH

15

 Nguyễn Thị Như

Ý

 

  2004

10A3

UV.BCH