HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN
 

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHI HỘI

NHIỆM VỤ

NAM

 NỮ

1

 Nguyễn Kim

 Ngân

 

x

NV CNTT

Chủ tịch

2

 Phan Minh 

 Nghĩa

x

 

Giáo viên

P. Chủ tịch

3

 Trần Nguyễn Kim

 Ngọc

 

x

11A2

Thư ký

4

 Nguyễn Hà

 Trọng

x

 

10CB2

Ủy viên

5

 Võ Văn

 Hiệp

x

 

10CB4

Ủy viên

6

 Phạm Tấn

 Dương

x

 

10CB5

Ủy viên

7

 Nguyễn Huế

 Nhi

 

x

11A3

Ủy viên

8

 Nguyễn Hồng

 Dinh

x

 

11A4

Ủy viên

9

 Huỳnh Thanh

 Du

x

 

11CB1

Ủy viên

10

 Nguyễn Phước

 Quang

x

 

11CB4

Ủy viên

11

 Võ Ngọc Quế

 Anh

 

x

12A6

Ủy viên

12

 Nguyễn Lê Hồng

 Phong

x

 

12CB1

Ủy viên

13

 Võ Quốc

 Phong

x

 

12CB2

Ủy viên

14

 Nguyễn Trọng

 Nghĩa

x

 

12CB3

Ủy viên

15

 Nguyễn Phước

 Tiến

x

 

12CB4

Ủy viên