HỘI KHUYẾN HỌC

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Nguyễn Văn Kiệt

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

 Huỳnh Thanh Việt

P. Hiệu trưởng

P. Chủ tịch

3

 Trần Thanh Thùy

CT Công đoàn

P. Chủ tịch

4

 Huỳnh Văn Chiến

Trưởng ban CMHS

Ủy viên

5

 Hồ Hữu Phước

P.Trưởng ban CMHS

Ủy viên

6

 Nguyễn Pha Lê

P.Hiệu trưởng

Ủy viên

7

 Nguyễn Thị Kim Quyên

TT Tổ Ngữ văn

Ủy viên

8

 Nguyễn Ánh Hồng

TT Tổ Địa

Ủy viên

9

 Nguyễn Văn Duy Lam

TT Tổ Lý-KTCN

Ủy viên

10

 Lê Thị Thúy

TT Tổ Hóa

Ủy viên

11

 Nguyễn Kim Ngân

NV CNTT

Ủy viên