HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Nguyễn Pha Lê

P.Hiệu trưởng

Chủ Tịch

2

 Lê Hữu Phần

Giáo viên

P.Chủ Tịch

3 Trần Thị Kim NhưGiáo viênThư ký
4 Nguyễn Thị Thùy TrangGiáo viênThủ quỹ

5

 Trần Phước Lộc

Trưởng ban đại diện CMHS

Ủy viên

6

 Trần Thị Thúy Nga

TT Tổ Sinh-KTNN

Ủy viên

7

 Lê Thị Ngọc Sương

Giáo viên

Ủy viên

8

 Trần Thanh Thùy

CT.Công đoàn

Ủy viên

9

 Võ Quốc Khoa Thi

Giáo viên

Ủy viên

10

 Lê Trung Nghĩa

TP Tổ Lý-KTCN

Ủy viên

11

 Hồ Thành Tráng

Giáo viên

Ủy viên

12

 Huỳnh Thị Hậu

NV Y tế

Ủy viên

13

 Nguyễn Thành Vụ

Bảo vệ

Ủy viên