HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Ông Nguyễn Pha Lê

P.Hiệu trưởng

Chủ Tịch

2

 Ông Lê Hữu Phần

Giáo viên

P.Chủ Tịch

3

 Ông Huỳnh Thanh Việt

P.Hiệu trưởng

P.Chủ Tịch

4

 Ông Nguyễn Văn Kiệt

Hiệu trưởng

Ủy viên

5

 Bà Bùi Thị Hồng

P.Hiệu trưởng

Ủy viên

6

 Ông Huỳnh Văn Chiến

Trưởng ban đại diện CMHS

Ủy viên

7

 Bà Huỳnh Mai Hương

TT Tổ Sinh

Ủy viên

8

 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Giáo viên

Thủ quỹ

9

 Bà Trần Thị Kim Như

Giáo viên

Thư ký

10

 Bà Lê Thị Ngọc Sương

Giáo viên

Ủy viên

11

 Bà Trần Thanh Thùy

CT.Công đoàn

Ủy viên

12

 Bà Trần Thị Thúy Nga

Giáo viên

Ủy viên

13

 Bà Võ Quốc Khoa Thi

Giáo viên

Ủy viên

14

 Ông Nguyễn Kinh Kha

Giáo viên

Ủy viên

15

 Ông Lê Trung Nghĩa

Giáo viên

Ủy viên

16

 Bà Huỳnh Thị Hậu

NV Y tế

Ủy viên

17

 Ông Nguyễn Thành Vụ

Bảo vệ

Ủy viên