HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Nguyễn Pha Lê

P.Hiệu trưởng

Chủ Tịch

2

 Lê Hữu Phần

Giáo viên

P.Chủ Tịch

3 Trần Thị Kim NhưGiáo viênThư ký
4 Nguyễn Thị Thùy TrangGiáo viênThủ quỹ

5

 Huỳnh Văn Chiến

Trưởng ban đại diện CMHS

Ủy viên

6

 Huỳnh Mai Hương

TT Tổ Sinh-KTNN

Ủy viên

7

 Lê Thị Ngọc Sương

Giáo viên

Ủy viên

8

 Trần Thanh Thùy

CT.Công đoàn

Ủy viên

9

 Trần Thị Thúy Nga

Giáo viên

Ủy viên

10

 Võ Quốc Khoa Thi

Giáo viên

Ủy viên

11

 Hồ Thành Tráng

Phó BT Đoàn trường

Ủy viên

12

 Lê Trung Nghĩa

TP Tổ Lý-KTCN

Ủy viên

13

 Huỳnh Thị Hậu

NV Y tế

Ủy viên

14

 Nguyễn Thành Vụ

Bảo vệ

Ủy viên