BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

 

CHI ĐOÀN

 

CHỨC VỤ

NAM

NỮ

1

Lê Hữu Thọ

1987

 

Giáo viên

Bí thư - UV.BTV

2

Hồ Thành Tráng

1984

 

Giáo viên

Phó Bí thư - UV.BTV

3 Nguyễn Phúc Đạt2004 11CB4Phó Bí thư - UV.BTV

4

Nguyễn Thị Loan Duyên

 

1986

Giáo viên

UV. BTV

5

Trương Thị Phương Thùy

 

2003

12C

UV. BTV

6

Đoàn Quốc Dũng

2003

 

12CB5

UV.BCH

7

Phạm Công Nhựt

2004

 

11A4

UV.BCH

8

Võ Văn Hiệp

2003

 

12CB5

UV.BCH

9

Dương Văn Linh

2004

 

11CB4

UV.BCH

10

Trần Ngọc Hân

 

2004

11A2

UV.BCH

11

Nguyễn Thanh Huy

2003

 

12CB4

UV.BCH

12

Nguyễn Hồng Ngọc

 

2003

12CB5

UV.BCH

13

Bùi Minh Phát

2004

 

11CB4

UV.BCH

14

Nguyễn Thị Huỳnh

 

2005

10A4

UV.BCH

15

Hà Thị Ngọc Chi

 

2005

10A3

UV.BCH