BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

 

CHI ĐOÀN

 

CHỨC VỤ

NAM

NỮ

1

Lê Hữu Thọ

1987

 

Giáo viên

Bí thư - UV.BTV

2

Nguyễn Thị Minh Thư

 

1985

Giáo viên

Phó Bí thư - UV.BTV

3 Nguyễn Phúc Đạt2004 12C3Phó Bí thư - UV.BTV

4

Nguyễn Thị Huyền Trân

 

1988

Giáo viên

UV. BTV

5

Dương Văn Linh

2004

 

12C3

UV. BTV

6

Hà Thị Ngọc Chi

 

2005

11A3

UV.BCH

7

Hồ Văn Có

2004

 

11A5

UV.BCH

8

Nguyễn Tấn Đạt

2006

 

10A2

UV.BCH

9

Trần Ngọc Hân

 

2004

12A2

UV.BCH

10

Bùi Ngọc Tâm Như

 

2006

10CB1

UV.BCH

11

Nguyễn Thị Huỳnh Như

 

2005

11A4

UV.BCH

12

Phạm Công Nhựt

2004

 

12A4

UV.BCH

13

Bùi Minh Phát

2004

 

12C3

UV.BCH

14

Vương Mai Phương

 

2005

11A1

UV.BCH

15

Nguyễn Anh Quang

2005

 

11A1

UV.BCH