ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2  

  

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤNHIỆM VỤHÌNH ẢNH 
1
 


Nguyễn Văn KiệtHiệu trưởngBí thư2Bùi Thị HồngP. Hiệu trưởngP. Bí thư-CNUBKT
3
 


Nguyễn Pha LêP. Hiệu trưởngĐảng ủy viên
4
 Lê Thị Thúy
TT Hóa học
Đảng ủy viên