BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

1

 

 

Trần Thanh Thùy

 

 

Giáo viên

 

 

CT. Công đoàn

 

 

2

 

 

Lê Minh Trị

 

 

TP Thể dục-GDQP

 

 

P.CT Công đoàn

 

 

3

 

 

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

 

TP Hóa học

 

 

TB Nữ công

 

 

 

4

 

 

 

Hồ Thành Tráng

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

CN.UBKT

 

 

5

 

 

Trần Thanh Thúy

 

 

Giáo viên

 

 

Kế toán Công đoàn

 

 

6

 

 

Lê Hữu Phần

 

 

Giáo viên

 

 

UV.BCH

 

 

7

 

 

Nguyễn Trần Kim Khuyến

 

 

TP Văn phòng

 

 

Thủ quỹ Công đoàn