BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Kiệt

 

 

+ Chuyên môn: Thạc sĩ PPLLDH Vật Lý

+ Quản lý giáo dục: Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THPT.

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Hồng

 

 

+ Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

+ Quản lý giáo dục: Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THPT.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Thanh Việt

 

 

+ Chuyên môn: ĐHSP Thể chất

+ Quản lý giáo dục: Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THPT.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Pha Lê

 

 

+ Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

+ Quản lý giáo dục: Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THPT.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp