LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

* HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

Ông NGUYỄN THANH BÌNH

Giữ chức vụ từ 1978-1980

Chuyển công tác về Hà Nội

 

 

 

 

 

Ông TRẦN PHÚC

Giữ chức vụ từ 1981-1984

Hiện tại: Đang dạy Đại học ở Bình Dương

 

 

 

 

Ông LÒ PHÚC THIẾM

Giữ chức vụ từ 1985-1986

Chuyển công tác về Thanh Hóa

 

 

 

 

 

Ông VÕ THÀNH BÉ

Giữ chức vụ từ 1986-2010

Hiện tại: Đã nghỉ hưu

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN NGỢI

Giữ chức vụ từ 2010-2011

Hiện tại: Trưởng phòng giáo dục Thành phố Cao Lãnh

 

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN KIỆT

Giữ chức vụ từ 10/2011 đến nay

 

 

* PHÓ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

 

Ông TẠ ĐĂNG MINH

Giữ chức vụ từ 1983-1989

Hiện tại: Đã nghỉ hưu

 

 

 

 

Ông TRẦN MINH TRÍ

Giữ chức vụ từ 1987-1989

(Đã mất)

 

 

 

 

Ông LÊ VĂN LỘC

Giữ chức vụ từ 1988-2007

Hiện tại: Hiệu trưởng trường THPT Thành Phố Cao Lãnh

 

 

 

 

Ông BÙI VĂN RI

Giữ chức vụ từ 1995-2004

Hiện tại: Hiệu trưởng trường THCS Mỹ An Hưng B

 

 

 

 

Bà BÙI THỊ NGỌC BÍCH

Giữ chức vụ từ 2004-2009

Hiện tại: Hiệu trưởng trường THPT Thiên Hộ Dương

 

 

 

 

Ông NGUYỄN VĂN NGỢI

Giữ chức vụ từ 2005-2010

Hiện tại: Trưởng phòng giáo dục Thành phố Cao Lãnh

 

 

 

 

 

Ông HUỲNH THANH VIỆT

Giữ chức vụ từ 2009 đến nay

 

 

 

 

 

Bà BÙI THỊ HỒNG

Giữ chức vụ từ 2011 đến nay

 

 

 

 

Ông MAI VĂN TÒNG

Giữ chức vụ từ 09/2012 - 2016

Hiện tại: Đã nghỉ hưu

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN PHA LÊ

Giữ chức vụ từ 2017 đến nay