BAN BIÊN TẬP WEBSITE TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2
 

TT

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Lê Văn Tự

 Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

 Bùi Thị Hồng

 P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

 Nguyễn Pha Lê

 P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4 Nguyễn Ánh Hồng P. Hiệu trưởngThành viên

5

 Lê Hữu Thọ

 BT Đoàn trường

Quản trị website

6

 Lê Thị Ngọc Cẩm

 Giáo viên Ngữ văn

Thành viên

7

 Lâm Thị Bích Liễu

 TT Tổ Văn phòng

Thành viên