QUI ĐỊNH HỒ SƠ SỔ SÁCH TỐI THIỂU TỪ NĂM HỌC 2016 – 2017

 

(Ban hành kèm theo Quyết Định số: 90/QĐ-THPTLVo2 ngày 26/9/2016)

1. Giáo viên chủ nhiệm:

- Sổ gọi tên ghi điểm lớp.

- Sổ chủ nhiệm.

- Sổ nhật ký lớp.

- Sổ biên bản sinh hoạt lớp.

- Hồ sơ học bạ của học sinh.

2. Giáo viên dạy lớp:

- Sổ giáo án. (bài soạn).

- Sổ kế hoạch giảng dạy theo năm, tháng, tuần.

- Sổ dự giờ.

- Sổ điểm cá nhân.

- Sổ tích lũy kinh nghiệm.

3. Tổ chuyên môn:

- Sổ kế hoạch (các loại kế hoạch) - sơ tổng kết (Các mặt)

- Sổ theo dõi phân công, thi đua…

- Sổ biên bản họp tổ chuyên môn.

- Cặp lưu trữ công văn, hồ sơ cá nhân của tổ viên.

4. Văn thư:

-  Sổ Nghị quyết của trường (sổ biên bản).

-  Hồ sơ thi đua của giáo viên.

-  Sổ theo dõi công văn đi, đến và hồ sơ lưu trữ công văn đi đến.

-  Sổ tài sản.

5. Giáo vụ:

-  Sổ đăng bộ.

-  Sổ quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ.

-  Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến.

-  Lưu trữ bài kiểm tra theo qui định của cấp trên.

-  Lưu trữ hồ sơ học bạ của học sinh.

-  Sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân.

-  Sổ tài sản và cặp lưu trữ công văn.

6. Y tế học đường: (Hội CTĐ)

-  Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh theo lớp, khối, toàn trường.

-  Sổ theo dõi nhập, cấp phát thuốc.

-  Sổ thu chi quỹ Hội CTĐ;

-  Sổ tài sản và cặp lưu trữ công văn.

7. Tài vụ:

- Các loại sổ sách theo qui định Phòng KHTC Sở Giáo Dục-Đào Tạo.

- Sổ quản lý tài sản toàn trường.

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo qui định của pháp luật.

- Cặp lưu trữ công văn.

8. Chủ nhiệm:

- Sổ đầu bài.

- Sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật học sinh và tổ chức lưu trữ hồ sơ cả cấp học.

- Sổ theo dõi, thống kê tăng giảm học sinh hàng tháng, HK, cả năm học.

- Sổ theo dõi chuyên cần học sinh hàng ngày, tuần, tháng, học kỳ, cả năm học; và lưu trữ đơn xin nghỉ học của CMHS cả năm học.

- Sổ theo dõi nề nếp nội qui học sinh; và lưu trữ hồ sơ vi phạm của học sinh cả cấp học.

9. Thư viện:

- Sổ quản lý theo qui định nghiệp vụ thư viện: Sổ đăng ký sách, báo…

- Sổ tài sản và cặp lưu trữ công văn.

- Sổ nhập, cấp phát.

- Sổ thống kê hoạt động hàng ngày, tuần, tháng…

10. TB-Phòng học bộ môn: (kể cả máy tính, đèn chiếu ở các lớp học).

- Sổ quản lý theo qui định nghiệp vụ công tác TB-THTN.

- Sổ tài sản.…(từng phòng) và cặp lưu trữ công văn.

- Sổ thống kê hoạt động hàng ngày, tuần, tháng…

- Sổ thống kê hoạt động hàng ngày, tuần, tháng…

11. Đoàn thể:

- Sổ sách hoạt động theo qui định của Đoàn thể cấp trên.

- Sổ tài sản..… và cặp lưu trữ công văn.

12. Lãnh đạo:

- Hồ sơ cá nhân CCVC. (lý lịch, bảng kiểm điểm, Quyết định nâng chỉnh lương, hồ sơ kỷ luật CCVC...)

- Hồ sơ thanh tra. (của trường, của cấp trên...)

- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên: Đánh giá CCVC;  Đánh giá chuẩn nghề nghiệp HT; GV; Đánh giá khả năng sư phạm GV.

- Hồ sơ đánh giá kiểm định chất lượng GD của trường.

Tất cả các loại sổ sách trên được mở hàng năm (năm dương lịch hoặc năm học). Khi mở sổ phải trình lãnh đạo duyệt. Tùy theo qui định mỗi loại sổ mà giáo viên, các bộ phận, Đoàn thể trình lãnh đạo duyệt (tuần, tháng, học kỳ, cuối năm) mới có giá trị pháp lý. (hoặc lãnh đạo ủy quyền cho Tổ trưởng duyệt).