QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2_NĂM HỌC 2016-2017

           

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế làm việc Trường THPT Lấp Vò 2

năm học 2016-2017

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

        Căn cứ Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ điều 19 chương II của Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ giáo Dục & Đào Tạo qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

        Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường THPT Lấp Vò 2 ngày 10/9/2016 đã thống nhất thông qua “Quy chế làm việc”  Trường THPT Lấp Vò 2 năm học 2016-2017;

        Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1.  Nay ban hành kèm theo Quyết định nầy “Quy chế làm việc”  của Trường trung học phổ thông Lấp Vò 2 năm học 2016-2017.

        Điều 2. Những qui định trước đây trái với Quy chế nầy được bãi bỏ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 3.  Các Tổ, Bộ phận có liên quan và Cán bộ, CCVC Trường THPT Lấp Vò 2, chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Lưu: VT, Kh, 25b.                                                                                                               (đã ký)      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                            

                                                                                                                                Nguyễn Văn Kiệt

 

            

       

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

(Ban hành kèm theo Quyết Định số: 90/QĐ-THPTLVo2 ngày 26/9/2016)

 

 

 

CHƯƠNG I

Nguyên tắc chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế nầy quy định nhiệm vụ, chức năng của các cá nhân, các bộ phận, các tổ chức trong trường THPT Lấp Vò 2 khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường THPT Lấp Vò 2.

Điều 3. Mục đích

Việc xác lập qui chế làm việc nầy nhằm:

-  Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất: Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục; Những chỉ đạo, hướng dẫn của ngành; Nghị quyết của Chi Bộ Đảng.

- Xác lập các mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, bộ phận với nhau hoặc giữa các cá nhân với nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

CHƯƠNG II

Nội dung qui định trách nhiệm

Điều 4. Công tác quản lý - lãnh đạo nhà trường

1. Hiệu Trưởng: làm việc theo chế độ thủ trưởng, hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của nhà trường, đồng thời phụ trách trực tiếp các mặt công tác sau:

        - Phụ trách chung. Công tác chính trị tư tưởng HĐSP, Tổ chức, Tài chánh, Quản lý nhân sự.

        - Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường.

        - Phụ trách thực hiện các cuộc vận động trong trường.

        - Lãnh đạo công tác Đoàn TNCS HCM.

        - Công tác xây dựng Trường Chuẩn quốc gia.

       - Quản lý hoạt động trang thông tin điện tử của trường (Website).

        - Theo dõi  hỗ trợ công tác Ban thường trực CMHS.

        - Công tác kiểm tra nội bộ  trường học.

        - Lãnh đạo hoạt động Y tế học đường, Công tác xây dựng nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp.

         - Phụ trách công tác tổng hợp, Kế hoạch, báo cáo, thống kê của nhà trường.

         - Lãnh đạo Tổ văn phòng: Bảo vệ, tạp vụ, Phụ trách công tác lao động

trực nhựt  của học sinh.

        - Tạo mọi điều kiện để “Hội đồng Trường” hoạt động, đồng thời nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường theo qui định của Điều lệ trường trung học.

        - Phụ trách công tác qui chế dân chủ trường học, công tác khiếu nại, khiếu tố.

        - Phụ trách tổng kết nề nếp - ngày công lao động của HĐSP, công khai  trong Họp Thi đua.

        - Phụ trách công tác Xây dựng cơ quan văn minh, Cơ quan an toàn về an ninh trật tự, Nhà trường không ma túy và các tệ nạn xã hội Công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng học tập chính trị trong giáo viên, học sinh.

2. Phó Hiệu Trưởng

         Xử lý thay Hiệu trưởng khi hiệu trưởng vắng mặt.

         Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về những nội dung công việc được phân công.

Phân công phụ trách:

- Công tác chuyên môn: chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh.  Hoạt động các Tổ chuyên môn.

- Phụ trách công tác hướng nghiệp ngành nghề, Quản lý tổ chức việc học nghề của học sinh.

- Phụ trách  công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

- Phụ trách Phòng Truyền Thống.

- Phụ trách  công tác dạy thêm, học thêm trong trường.

- Tổng kết kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn hàng tháng báo trong Họp Thi đua.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng.

- Theo dõi hỗ trợ công tác Khuyến học.

- Lãnh đạo các phòng bộ môn, hoạt động  CNTT.

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.

- Phụ trách công tác Quản lý nề nếp - nội qui giáo dục, học tập, chất lượng rèn luyện hạnh kiểm, đạo đức học sinh.

- Phụ trách công tác quản lý dạy thêm, học thêm ngoài trường.

- Quản lý bộ phận thư viện.

- Phụ trách  công tác Văn-Thể-Mỹ, giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác hướng nghiệp.

- Hoàn thành nhiệm vụ các Ban và những nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng Quyết định phân công.

*Qui định chung cho lãnh đạo:

- Mỗi tuần họp lãnh đạo một lần, nếu không họp được phải hội ý trao đổi, báo cáo, truyền đạt chỉ đạo chung, để mỗi thành viên trong lãnh đạo có tiếng nói thống nhất trong mọi hoạt động của trường.

- Khi có lãnh đạo vắng, đi học, hội nghị... lãnh đạo trực có thể quyết định thay, nhưng sau đó phải báo cáo lại ngay những quyết định chỉ đạo của mình.

- Khi đi dự họp, hội nghị ở cấp trên phải có trách nhiệm thông tin lại cho các  lãnh đạo ở nhà biết nội dung mà mình đã được tiếp thu. 

Điều 5. Nhiệm vụ của Tổ trưởng

1. Tổ trưởng chuyên môn

- Trước hết là người chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành tất cả các thành viên trong tổ chuyên môn của mình thực hiện tốt Điều 30 đến 36 của Điều lệ trường Trung học và các qui định của ngành, của trường.

- Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ Trưởng là:

+ Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình của giáo viên.

+ Tổ chức dự giờ, thao giảng để nâng cao tay nghề của giáo viên trong Tổ.

+ Khích lệ giáo viên: Viết và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm; tự làm đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

+ Thường xuyên kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên để có biện pháp uốn nắn, hỗ trợ kịp thời.

+ Xây dựng kế hoạch làm việc năm, tháng một cách khoa học hiệu quả để tất cả các thành viên trong Tổ phấn đấu thực hiện. Sơ kết rút kinh nghiệm kịp thời mỗi tháng 2 lần.

+ Đánh giá chất lượng hoạt động sư phạm của tổ chuyên môn, của giáo viên theo tiêu chí mà Bộ Giáo dục - Đào Tạo qui định.

+ Tổ chức bình xét thi đua, đánh giá xếp loại viên chức, công bằng, dân chủ, đúng qui định.

+ Đánh giá viên chức của giáo viên trong tổ hàng năm và đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

+ Kiểm tra giáo viên chấp hành Quyết định của UBND Tỉnh Đồng Tháp về các biện pháp tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.

+ Tổ chức tốt phong trào thi đua trong giáo viên đồng thời tích cực thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của ngành.

-  Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng quyết định phân công.

2. Tổ chủ nhiệm: Có nhiệm vụ:

- Phân công, kiểm tra, điều hành công việc theo nhiệm vụ được qui định cụ thể ở Quy chế nầy cho giáo viên chủ nhiệm. Nắm rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên để tham gia xét duyệt thi đua, xếp loại viên chức tháng, học kỳ, năm học.

- Xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng, tuần.

- Chịu trách nhiệm chấm công cán bộ, công chức, viên chức hàng ngày đảm bảo chính xác và công bằng.

- Cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thi đua học sinh và trao cờ luân lưu hàng tháng. Chịu trách nhiệm chính tổ chức chào cờ đầu tuần có nội dung thiết thực, phát huy tốt giờ sinh hoạt này trong việc nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện hạnh kiểm trong học sinh.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng quyết định phân công.

3. Tổ trưởng Văn phòng

- Theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được qui định ở Quy chế nầy, đồng thời tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học, kế hoạch tháng đã đề ra.

- Tổ chức thực hiện tốt nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Tổ mỗi tháng họp một lần (do Tổ trưởng qui định) để sơ kết tháng trước và bàn kế hoạch tháng tới; bình chọn thi đua hàng tháng.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng quyết định phân công.

Điều 6.  Nhiệm vụ của giáo viên

Trên cơ sở điều 31 của Điều lệ trường trung học qui định 7 nhiệm vụ của giáo viện bộ môn và 5 nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm. Đây là nhiệm vụ chính của người giáo viên phải tuân thủ trong suốt quá trình công tác.

1. Giáo viên bộ môn: Có nhiệm vụ:

- Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo qui định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

- Từ thực tiễn trình độ học tập bộ môn của học sinh còn nhiều khiếm khuyết về kiến thức bộ môn ở các lớp dưới. Trách nhiệm của giáo viên bộ môn phải bù đắp, đồng thời trang bị kiến thức mới theo phân phối chương trình.

- Tận dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật, sách báo, thư viện, thiết bị thực hành thí nghiệm để hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng tiết dạy.

- Bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức của cấp học, bắt đầu từ lớp 10 đến lớp  12 để trang bị đủ kiến thức cho các em dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Nhanh chóng đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu của ngành. Quan tâm sử dụng tài nguyên trên Internet, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trên mạng nội bộ để bổ sung cho bài dạy. Đẩy mạnh việc giảng dạy có kết hợp với sử dụng máy vi tính. Tích cực tham gia xây dựng và phát triển trang thông tin điện tử của trường (Website).

- Tích cực tham gia phong trào thi đua của ngành, của trường phát động.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng quyết định phân công.                        

2. Giáo viên chủ nhiệm

Ngoài nhiệm vụ của người giáo viên bộ môn, người giáo viên chủ nhiệm còn có nhiệm vụ:

a. Quản lý học sinh

- Phải nắm thật chắc, hiểu thật rõ hoàn cảnh, tâm sinh lý-năng khiếu-cá tính-sở thích cũng như những khiếm khuyết về mọi mặt của học sinh lớp mình phụ trách. Từ đó đề ra được những biện pháp giáo dục riêng lẽ cho từng học sinh của lớp mình.

- Phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống cho học sinh, quan tâm hỗ trợ cho Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh lớp hoạt động có hiệu quả.

- Liên hệ thường xuyên với gia đình học sinh như: Mời vào trường, viết thư, điện thoại... Nếu có thể nên đến tận gia đình học sinh, có như thế sẽ  hỗ trợ cho việc hoàn thành nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm.

- Đề xuất với trường, các tổ chức từ thiện trong và ngoài trường một cách chính xác, kịp thời để tranh thủ sự hỗ trợ khi học sinh có hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn đủ mạnh về tổ chức, có tinh thần tập thể, đoàn kết làm hạt nhân trong mọi phong trào của lớp.

- Lên kế hoạch cụ thể năm, học kỳ, tháng và tổ chức tốt cho tập thể học sinh trong lớp phấn đấu thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện hạnh kiểm của học sinh. Quản lý chuyên cần, chống lưu ban bỏ học của học sinh lớp mình phụ trách đạt hiệu quả cao nhất.

- Chủ động và thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn của lớp để phối hợp hỗ trợ qua lại nhằm hoàn thành kế hoạch của lớp đề ra. 

b. Quản lý hồ sơ sổ sách của lớp, của học sinh: Hồ sơ học bạ học sinh, sổ điểm gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm, phiếu liên lạc, sổ nhật ký lớp và biên bản sinh hoạt chủ nhiệm. Tất cả các loại hồ sơ sổ sách quản lý của giáo viên chủ nhiệm phải bảo quản cẩn thận, sạch đẹp rõ ràng và được cập nhật thường xuyên hàng tuần, tháng, năm. 

c. Những nhiệm vụ khác :

- Chuẩn bị tốt nội dung họp CMHS của lớp trong năm.

- Cùng học sinh lớp mình chịu trách nhiệm quản lý tài sản trong phòng học.

- Tổ chức cho học sinh lớp mình giữ gìn vệ sinh phòng học, trang trí phòng học “Xanh-sạch-đẹp-an toàn” và xây dựng ý thức thường xuyên bảo vệ tài sản, môi trường trong học sinh.

- Tổ chức cho học sinh lớp mình thực hiện thật tốt mọi qui định của nhà trường.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng quyết định phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ các bộ phận hổ trợ dạy và học

1. Thư viện

- Là kho lưu trữ sách, báo, tạp chí, là nơi bổ sung nội dung kiến thức cho giáo viên, học sinh toàn trường góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Từ đó mỗi thành viên trong nhà trường phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và phát triển thư viện trường học.

- Nhiệm vụ của giáo viên phụ trách thư viện:

+  Bổ sung kho sách, báo, tạp chí đáp ứng được nhu cầu cho bạn đọc.

+ Thiết lập đầy đủ các loại sổ sách để quản lý tài sản đồng thời phục vụ tốt nhất cho bạn đọc.

+ Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên, học sinh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong nội dung hoạt động của thư viện.

+ Thực hiện từng bước và vững chắc theo tiêu chuẩn công nhận thư viện trường học do Bộ giáo dục-Đào tạo ban hành (thư viện trường học, thư viện tiên tiến, thư viện tiên tiến xuất sắc).

+ Tổ chức bảo quản, tu sửa CSVC, sách-báo-tạp chí thường xuyên để sử dụng lâu dài, chú ý phòng chống cháy nổ.

+ Thực hiện nghiêm túc Nội qui thư viện, xử lý bồi thường sách, báo, tạp chí hư mất đúng qui định.

+ Thực hiện tốt phần mềm quản lý thư viện, từng bước xây dựng thư viện điện tử.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng quyết định phân công.

2. Thiết bị -Phòng học bộ môn

Đây là nơi thực hiện tốt nguyên lý giáo dục của Đảng  “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”. Do đó bộ phận TB-GV phụ trách phòng bộ môn phải cùng với giáo viên bộ môn (nhất là các bộ môn khoa học thực nghiệm). Sử dụng triệt để  ĐDDH chứng minh trên lớp, tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm theo qui định của bộ môn, đồng thời sáng tạo, tự làm ra những ĐDDH mà ở kho chưa có để cho tiết dạy của giáo viên đạt hiệu quả cao hơn. Nhiệm vụ của giáo viên phụ trách công tác TB-GV phụ trách phòng bộ môn:

- Cùng với giáo viên bộ môn bổ sung dụng cụ, hóa chất và các phương tiện phục vụ tốt nhất cho tiết dạy (lý thuyết, thực hành).

- Thiết lập đầy đủ các loại sổ sách để quản lý tài sản, tổ chức bảo quản để sử dụng lâu dài. Bảo đảm an toàn cho các tiết THTN, phòng chống cháy nổ.

- Tiếp tục giữ vững  những qui định của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo về tiêu chuẩn công nhận danh hiệu TB-Phòng học bộ môn tiên tiến.

- Thực hiện nghiêm túc Nội qui phòng học bộ môn; phòng TBDH... xử lý bồi thường  hư mất đúng qui định.

- Quản lý khai thác mạng Internet phục vụ tốt cho hoạt động toàn trường đúng qui định của chính phủ.

- Quản lý, bảo trì, tu sửa máy vi tính, đèn chiếu khối hành chính và các lớp học. Qui ước sử dụng mạng nội bộ, Internet, Mail cá nhân, website của trường trong thông tin báo cáo.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu Trưởng quyết định phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ của bộ phận văn phòng

1. Bộ phận Tổng hợp-Văn thư lưu trữ: Có nhiệm vụ:

- Tổng hợp thông tin, báo cáo nội bộ cho Hiệu trưởng và về cấp trên. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý đầu mối thông tin, báo cáo ra, vào trường.

- Lưu trữ công văn đi, công văn đến  một cách khoa học, đảm bảo công văn đến tay người thực hiện, thực hiện đầy đủ sổ sách theo qui định. Nghiêm túc thực hiện “Quy chế bảo vệ bí mật  nhà nước”.

- Quản lý, sử dụng con  dấu đúng qui định.

- Tổng hợp đánh giá công chức viên chức hàng năm.

- Tổng hợp đánh giáo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng hàng năm.

- Bổ sung cập nhật hồ sơ các nhân của công chức viên chức nhà trường.

- Thực hiện tốt việc kết nối mạng với Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Sở Giáo Dục và Đào Tạo, mạng nội bộ để nắm bắt thông tin kịp thời.

- Thống kê theo dõi diễn biến tình hình giáo viên, học sinh, CSVC, và báo cáo theo qui định của cấp trên.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được Hiệu Trưởng Quyết định phân công.

2. Bộ phận tài vụ: Có nhiệm vụ:

- Hoàn thành chức năng quản lý tài sản toàn trường.

- Chịu trách nhiệm giám sát hướng dẫn các bộ phận đoàn thể có quản lý tài chánh, tài sản thực hiện đúng trách nhiệm và đúng qui định về quản lý tài chánh kế toán.

- Công khai tài chánh thu, chi hàng tháng, quí theo qui định.

- Thực hiện đúng nguyên tắc dự toán, thanh quyết toán với các cơ quan chức năng cấp trên. Đảm bảo quyền lợi cho CB-CC-VC  đầy đủ, kịp thời (lương và các khoản phụ cấp-nâng và chỉnh lương…).

- Quản lý, cập nhật sổ BHXH của CC-VC thường kỳ, thực hiện chế độ BHXH đúng qui định.

- Tham mưu cho lãnh đạo kịp thời, về tình hình thu, chi tài chánh của trường, đồng thời cân đối nguồn kinh phí phân bố một cách hợp lý cho các hoạt động của trường.

- Thực hiện tốt Nghị định của chính phủ về Qui chế chi tiêu nội bộ.

- Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chánh kế toán.

- Tổ chức quản lý tốt các nguồn thu trong trường (ngoài ngân sách) đúng qui định.

 - Bộ phận tài vụ và các bộ phận khác trong trường tập hợp nhu cầu mua sắm VPP, trang thiết bị văn phòng (kể cả tu sửa) trình Hiệu trưởng duyệt theo định kỳ. Đồng thời thiết lập sổ sách cấp phát VPP đúng qui định.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu Trưởng Quyết định phân công.

3. Bộ phận Giáo vụ:  Có nhiệm vụ:

- Lưu trữ hồ sơ học sinh, hoàn chỉnh hồ sơ học sinh.

- Xử lý nghiệp vụ thi, kiểm tra, tuyển sinh, chuyển trường cho học sinh.

- Cấp phát văn bằng chứng chỉ cho học sinh.

- Lưu trữ hồ sơ chuyên môn của giáo viên: sổ gọi tên ghi điểm, sổ điểm cá nhân của giáo viên, sổ đầu bài, bài kiểm tra học kỳ, bài kiểm tra lại trong hè của học sinh...

- Lập và thường xuyên cập nhật sổ danh bạ của học sinh.

- Cùng GVCN xử lý hồ sơ học sinh khi sai sót và quan hệ với Sở giáo dục-Đào tạo điều chỉnh cho hợp lệ.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu Trưởng Quyết định phân công.

4.  Công tác y tế học đường: Có nhiệm vụ:

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, thông qua hệ thống phát thanh, qua GVCN…và những biện pháp khác để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.

- Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho học sinh khi bị bệnh tại trường.

- Tổ chức quản lý, sử dụng tủ thuốc y tế học đường đúng qui định của ngành y tế.

- Thực hiện chức năng kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường (khu vệ sinh, xử lý rác,...) vệ sinh an toàn thực phẩm (căn tin của trường). Đề xuất với lãnh đạo các biện pháp xử lý để xây dựng ngôi trường “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu Trưởng Quyết định phân công.

5. Công tác phổ cập: Có nhiệm vụ:

- Phối hợp với chuyên trách phổ cập THCS trên địa bàn cập nhật số liệu phổ cập theo quy định trên địa bàn các Xã đã được phân công.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Theo dõi việc duy trì sĩ số học sinh trong nhà trường.

- Cập nhật số học sinh nghỉ hàng tháng.

- Cập nhật học sinh trên địa bàn theo qui định.

- Cùng giáo viên chủ nhiệm chống lưu ban bỏ học, vận động học sinh trở lại lớp và làm cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong duy trì sĩ số học sinh.

6. Công tác bảo vệ, tạp vụ

Hiệu trưởng có thể bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ cho từng thành viên trong đội bảo vệ cho phù hợp với từng thời điểm.

Có nhiệm vụ:

a. Nhiệm vụ chung:

- Thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên trách bảo vệ cơ quan, đơn vị trường học.

- Thực hiện hiệu lệnh  ra vào lớp theo qui định của lãnh đạo.

- Chịu trách nhiệm bảo quản CSVC, an ninh trật tự trong trường.

- Quản lý cổng trường: không để học sinh chưa thực hiện đúng Nội qui theo qui định, người không có trách nhiệm, người say rượu, người ăn mặc không nghiêm túc vào trường…

- Có trách nhiệm hướng dẫn khách đến quan hệ với nhà trường.

- Trực cổng theo lịch được phân công.

- Trồng bổ sung cây xanh bóng mát, hoa kiểng, vườn thuốc nam...Trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh bảo vệ hàng rào. (trên diện tích toàn trường theo phân công lãnh đạo)

- Chịu trách nhiệm thực hiện: Quét dọn khu vệ sinh, hố rác, sân trường, cầu thang, phòng giáo viên…

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng  Quyết định phân công.

b. Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Đội bảo vệ - Tạp vụ: (Hiệu trưởng  phân công nhưng phải đảm bảo đủ những nội dung công việc tối thiểu như sau:

- Hệ thống nước, điện toàn khu vực trường.

- Quản lý hệ thống nước sinh hoạt, đèn, quạt các phòng làm việc, khu vệ sinh giáo viên (Chú ý hệ thống đèn bảo vệ ban đêm). Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng hệ thống điện, hệ thống nước sinh hoạt phải thực hành tiết kiệm; Nhắc nhở CCVC khắc phục, hoặc báo cáo lãnh đạo xử lý khi cố tình vi phạm.

- Quản lý hệ thống khóa các phòng học, phòng làm việc, phòng giáo viên…khi được phân công.

- Đảm bảo đủ nước uống, vệ sinh ngăn nắp cho phòng đợi giờ giáo viên, phòng lãnh đạo, phòng tiếp dân…

- Kiểm tra thường xuyên bàn ghế giáo viên, học sinh, bảng đen ở các phòng học,  chức tu sửa kịp thời.

- Thường xuyên tổng hợp báo cáo đề suất mua sắm trang bị CSVC, điều kiện làm việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Trồng, cắt tỉa, tưới, chăm sóc cây xanh bóng mát, hoa kiểng, vườn thuốc nam...(trên diện tích toàn trường)

CHƯƠNG III

Những qui định khác

Điều 9. Qui định hội họp

-  Họp liên tịch-thi đua mỗi tháng một lần.

- Họp HĐSP mỗi tháng một lần (Tất cả CB CC VC thường xuyên nắm bắt thông tin qua mạng nội bộ).

- Tổ chuyên môn mỗi tháng họp 2 lần (2 tuần/1lần).

- Các bộ phận có 2 người trở lên mỗi tuần phải hội ý 1 lần để phân chia công việc tuần tới và rút kinh nghiệm tuần qua.

- Các Ban theo quyết định của Hiệu Trưởng cuối học kỳ phải sơ kết trước HĐSP về tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 10. Quan hệ làm việc

- Lãnh đạo nhà trường-Hội đồng trường-BCH Công Đoàn cơ sở-BCH Chi đoàn GV và các đoàn thể khác là mối quan hệ hợp tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ. Tùy theo chức năng của mỗi bên đều có trách nhiệm chỉ đạo, vận động giáo viên, học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra và tổ chức thực hiện những nội dung chỉ đạo của cấp trên.

- Quan hệ làm việc giữa bộ phận với bộ phận; bộ phận với cá nhân hoặc cá nhân công chức viên chức với nhau trên tinh thần bình đẳng, hợp tác, để hoàn thành  nhiệm vụ chung nên phải có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau.

- Thực hiện nghiêm túc : nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, “Quy chế dân chủ cơ sở”, “Quy tắc ứng xử”theo tinh thần văn minh lịch sự với khẩu hiệu “Nghe dân nói-Nói cho dân hiểu-Làm cho dân tin”.

Điều 11. Thông tin - Báo cáo

- Thực hiện cải cách hành chính, tập trung đầu mối quản lý công văn ra vào trường ở bộ phận văn thư lưu trữ. Trình Hiệu trưởng xử lý xong, bộ phận văn thư lưu trữ chuyển kịp thời đến các bộ phận, Đoàn thể, cá nhân tổ chức thực hiện.

- Thực hiện thông tin qua mạng nội bộ (Email), CB, CC, VC thường xuyên nắm bắt thông tin (thống kê, báo cáo…) trên mạng nội bộ, trên website của trường.

- Nghiêm túc chấp hành các qui định báo cáo về cấp trên và báo cáo về Hiệu trưởng nhà trường thông qua bộ phận văn phòng.(Đúng thời gian, đầy đủ và chính xác về nội dung)

Điều 12. Qui định về hồ sơ sổ sách: (Có qui định riêng kèm theo)

CHƯƠNG IV

Điều khoản thi hành

Điều 13. Các bộ phận, các tổ chức, các Đoàn thể và các cá nhân chủ động lên kế hoạch, chương trình công tác năm, tháng, tuần theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và của trường theo nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này. Tổng hợp báo cáo thống kê theo qui định về Hiệu trưởng (Thông qua Tổ Văn phòng) và gửi lên cấp trên.

Trên đây là Quy chế làm việc của trường THPT Lấp Vò 2 đã được Hội đồng sư phạm thống nhất thông qua, và có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2016-2017. Tất cả các thành viên trong trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Các bộ phận, cá nhân nếu làm tốt thì nhà trường sẽ xét đề nghị khen thưởng và ngược lại nếu thực hiện chưa tốt tùy theo mức độ vi phạm mà nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo qui định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp phải khó khăn, vướn mắc thì phải báo cáo ngay về lãnh đạo nhà trường để đưa ra Hội đồng sư phạm điều chỉnh, bổ sung kịp thời.