BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2_NHIỆM KỲ 2017-2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỌC VẤN

CHUYÊN MÔN

CHÍNH TRỊ

CHỨC VỤ

1

 Trần Kim Ngọc

1985

12/12

SP Thể dục

Sơ cấp

BÍ THƯ

2

 Lê Thị Ngọc Cẩm

1988

12/12

SP Ngữ văn

Sơ cấp

PHÓ BÍ THƯ

3

 Lê Đồng Minh Thành

2000

12A1

 

 

PHÓ BÍ THƯ

4

 Nguyễn Bá Trung

1986

12/12

SP Tin học

Sơ cấp

UV.BTV

5

 Nguyễn Kim Ngân

1989

12/12

SP KTNN

Sơ cấp

UV.BTV

6

 Hứa Thị Thu Linh

2002

10A3

 

 

UV.BCH

7

 Nguyễn Thị Kim Liên

2001

11A1

 

 

UV.BCH

8

 Thái Thị Diễm My

2000

12A6

 

 

UV.BCH

9

 Lê Thị Trầm Hương

2001

11A1

 

 

UV.BCH

10

 Trần Nguyễn Kim Ngọc

2002

10A2

 

 

UV.BCH

11

 Nguyễn Lương Kim Hảo

2001

11A1

 

 

UV.BCH

12

 Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2000

12A6

 

 

UV.BCH

13

 Nguyễn Phước Tiến

2001

11CB6

 

 

UV.BCH