TỔ THỂ DỤC - GDQP

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Lê Thanh Tường ĐHSP Tổ trưởng
2  Lê Minh Trị ĐHSP Tổ phó
3  Nguyễn Hoàng Vinh ĐHSP Giáo viên
4  Nguyễn Tuấn Oai ĐHSP Giáo viên
5  Nguyễn Pha Lê THẠC SĨ BT Đoàn trường
6  Nguyễn Minh Hỏi ĐHSP Giáo viên
7  Đinh Tiến Dũng ĐHSP Giáo viên
8  Võ Thanh Em ĐHSP Giáo viên
9  Trần Kim Ngọc ĐHSP Giáo viên